Новина 1: Откриване на строителна площадка:

На 27.07.2015 г., бе открита строителна площадка на територията на Пристанище за Обществен Транспорт с Регионално Значение „Логистичен Център-Варна“ – гр. Белослав и са стартирани съответните строително-монтажни работи.  Изпълнител: „Аргогруп Екзакт“ ООД. Строителен надзор: „Инекс Консулт“ ООД.

Новина 2:   Ново инвестиционно намерение – строителство на пътен надлез в гр. Белослав

Днес, 27.01.2017 г., „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА“ЕАД обявява до всички заинтересувани лица настоящата Информация по Приложение № 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда във връзка с инвестиционно намерение за  Изграждане на елементи на техническата инфраструктура (пътен възел, пътна варианта  и  надлез над жп линия „София-Варна” и Път III-2008 „Девня (кв. Повеляново) – Езерово – Варна” при км 10+960) в землището на гр. Белослав, ЕКАТ: 03719, с възложител Община Белослав и „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА“ЕАД.

Всички мнения и препоръки във връзка обявената информация следва да бъдат изпращани по пощата на адреса на „Логистичен Център-Варна“ ЕАД: ул.“Княз Борис I“ №97, ет.3, десен офис, гр.София-1000 или на електронна поща i.kassaliyski@plcv.eu.

ИНФОРМАЦИЯ по Приложение №2, Наредба за извършване на ОВОС:

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:
1. ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, БУЛСТАТ: 000093403, представлявана от кмета Деян Иванов, адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон“, № 23

Упълномощен представител: „Логистичен център-Варна“ ЕАД, ЕИК: 201845031, представлявано от Иван Касалийски – Изпълнителен директор

Лице за контакти – Иван Касалийски, тел. 02/9807788, мобилен 0888 924 154, e-mail: i.kassaliyski@plcv.eu

2. „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА“ЕАД, ЕИК: 201845031, представлявано от Иван Касалийски – Изпълнителен директор; Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Княз Борис I“, №97, ет.3, тел. 02/9807788; GSM: 0888/924 154, електронна поща: i.kassaliyski@plcv.eu

Лица за контакти: Иван Касалийски и Апостол Маринчев, тел. (0898) 614 433, Варна, Трошево, бл. 56, вх. А, ап. 9.

II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на елементи на техническата инфраструктура (пътен възел, пътна варианта  и  надлез над жп линия „София-Варна” и Път III-2008 „Девня (кв. Повеляново) – Езерово – Варна” при км 10+960) в землището на гр. Белослав, ЕКАТ: 03719, с възложител Община Белослав и „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА“ЕАД.

Целта на ИП е облекчаване на трафика по общинския път Белослав-Страшимирово, който към настоящият момент е сериозно натоварен, още повече, че след въвеждане в експлоатация на предвиденото за изграждане Пристанище за обществен транспорт с регионално значение – „Пристанище Логистичен център Варна“ /наричано в настоящото изложение „Пристанище-Логистичен център Варна“ или „Пристанището“/, съществуващия трафик ще се увеличи. Пътният възел, пътната варианта и надлеза над жп линия „София-Варна“ и Път III -2008 ще бъдат част от общинската пътна мрежа, като същите ще бъдат общодостъпни.

Новият пътен възел, съвместно с пътната варианта и надлеза, ще осигури лесен и удобен достъп до територията на Пристанище – Логистичен център Варна, като ще позволи безконфликтно пресичане на ж. п. линията и скъсяване на пътя за достъп от Варна до Пристанището с около километър и половина, а така също и на времето за пътуване, имайки предвид задръстванията на съществуващия ж. п. подлез.

Надлезът е част от ИП за нов пътен възел, пътна варианта и надлез над жп линията „София – Варна” и път III-2008 „Девня (кв. Повеляново) – Езерово – Варна” при км10+960, с цел осигуряване на достъп до Пристанище – Логистичен център Варна”– град Белослав.

Трасето на път III-2008 пресича под ъгъл 93.7º новия второстепенен път. Надлезът ще осигурява безконфликтно преминаване на второстепенния път над жп линията „София-Варна” и път III-2008 „ Девня (кв. Повеляново) – Езерово – Варна”.

Пътната варианта и уширението на третокласния път, което ще се извърши при изграждане на кръстовището, се предвижда да се изпълни с асфалтова настилка. Тя е оразмерена за обезпечаване на минимум 10 годишен експлоатационен период.

За период от 10 години, пътното съоръжение ще бъде частна собственост на „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА“ЕАД, като през посочения период то ще се стопанисва от дружеството, но ще бъде общодостъпно, без ограничения. След изтичане на посочения десетгодишен период, собствеността върху пътното съоръжение ще премине върху Община Белослав. Следователно, това съоръжение ще бъде местен път, първоначално частен, отворен за обществено ползване, а след десетте години – общински. Инвестиционно намерение на Община Белослав и „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА“ЕАД ще подпомогне логистично функционирането на Пристанище – Логистичен център Варна, като същевременно пътният възел ще бъде общодостъпен и ще се използва от всички заинтересовани лица, без ограничения.

 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

В настоящият момент транспортния поток по пътя Варна-Девня, по северния бряг на Белославско езеро, се осъществява по третокласен път от републиканската пътна мрежа със сигнатура III-2008. Връзката на пристанищната територия с този път се осъществява посредством преминаване през подлез под пътя, предвиден за подход към ферибота на гр. Белослав. И сега тази отсечка е предостатъчно натоварена от движението на местните и привлечени транспортни средства, обслужващи връзката на северния и южен бряг на езерото. Имайки предвид бъдещото натоварване на този участък, с привлечените транспортни средства за обслужване нормалната експлоатация на Пристанище Логистичен център Варна, град Белослав, възложителите са предприели действия за предварително пренасочване на транспортния поток към Пристанището с цел облекчаване и разтоварване на този проблемен участък, като по този начин ще се осигури по-висока пропускателна способност и ще се позволи безконфликтно пресичане на ж. п. линията, скъсяване на пътя за достъп до пристанището с около километър и половина, а така също и на времето за пътуване, имайки предвид задръстванията на съществуващия ж. п. подлез. Съоръженията в обхвата на ИП ще осигурят и по-добро транспортно обслужване на населението на съседните населени места.

Стратегическите приоритети в развитието на тази територия във връзка реализирани с конкретното инвестиционно предложение са:

ü  Пълноценно използване на географското местоположение – близостта до езерото и пристанищната инфраструктура, необходимостта от редуциране на пътнотранспортния поток по междуградския път Варна-Девня, общинският път Белослав- Страшимирово и подхода към транспортно-пътническия ферибот на гр. Белослав, респективно повишаване на бизнес потенциала на общината;

ü  Оживление на локалната икономика – създаване на нови работни места в строителната (временно) и обслужващата (постоянно) сфери.

ü  Осигуряване на качествен растеж на месната икономика;

ü  Осигуряване на добри условия за живот на местното население и гостите на региона;

ü  Повишаване на жизнения стандарт на местното население;

ü  Обезпечаване на екологичното равновесие в региона;

Проектът за ИП съдържа конкретно проектно решение за комуникационна схема, и техническа инфраструктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на нов пътен възел, нова пътна варианта и нов надлез над жп линията „София – Варна” и път III-2008 „Девня (кв. Повеляново) – Езерово – Варна” при км 10+960 е свързано със застрояване върху няколко поземлени имота:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03719.811.713 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Белослав, Община Белослав, област Варна, одобрени със заповед :РД-18-31 от 05.05.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение: няма, вид собственост: Стопанисвано от общината, вид територия Урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт , площ 4138 кв.м., стар номер 000419 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03719.501.3100 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Белослав, Община Белослав, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-31 от 05.05.2015г.  на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,Последно изменение на КККР: няма, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 3103 кв.м.,номер по стар план: квартал 24, парцел VI, като конструктивни елементи/колони/ на същото ще попадат върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03719.501.6028, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Белослав, Община Белослав, област Варна, одобрени със Заповед:РД-18-31 от 05.05.2015г. на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК,Последно изменение на КККР: няма, вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 16944 кв.м  и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03719.501.6038, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Белослав, Община Белослав, област Варна, одобрени със Заповед:РД-18-31 от 05.05.2015г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на КККР: няма, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт, площ 12907 кв.м.

Общата дължина на съоръжението ще бъде около 190 м. В момента на изготвяне на документите по преценка на взаимовръзките и общите въздействията на предвиденото предложение за територията на община Белослав цялото количество инвестиционни предложения е около 240 броя. В диапазон от три километра около района за реализация техният брой е над 70 бр. (изключвайки жилищното и обществено строителство). Инвестиционните предложения са разделени в няколко групи с цел отсяване на възможното им въздействие, а именно:

√ инвестиционни предложения с производствено и подобно предназначение – 15 на територията около района на реализация;

√ инвестиционни предложения с предназначение за реализация на комуникационни проекти (пътна инфраструктура, водопроводна и канализационна мрежи, газопроводни съоръжения, електропроводи и телекомуникации) – 36 бр. в близост до район;

√ инвестиционни предложения с предназначение за търговски обекти и складови площи  – 25 на територия на гр. Белослав;

√ инвестиционни предложения за жилищно и комунално строителство (жилищни и вилни сгради, училища, детски градини и др.) – 95 бр.

В близост няма да бъдат реализирани други инвестиционни предложения за изграждане на пътно-транспортни комуникации, жилищно застрояване или др. подобни.

Инвестиционното предложение е във връзка със следните одобрени с устройствен или друг план дейности в съседство:

1. Обект “Пристанище–Логистичен център Варна”, предвиден за изграждане в землището на гр.Белослав, е включен в „Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2008 – 2015 г.”.

Съгласно изискванията на специализираната нормативна уредба, за Пристанище с обществен транспорт с регионално значение „Пристанище – логистичен център Варна“ е одобрен Генерален план за развитие на пристанището със Заповед № РД-08-220/10.05.2011 г. и № РД-02-14-170/10.05.2011 г. съответно на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Със Заповед № 567 от 31.07.2012 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПРЗ за територията на Генералния план от 2011 год.

Със съвместна Заповед № РД-08-302 от 09.06.2015 год. /МТИТС/ и № РД-02-14-727 от 08.06.2015 год. /МРРБ/ е одобрено изменение на Генералния план на пристанището, с което към територията на същото са приобщени още три имота.

2. Подробен устройствен план – ПУП-ПЗ на УПИ VI „Инфраструктура“ от кв.24 по плана на гр. Белослав, одобрен със Заповед № 870/25.11.2014 год. на Кмета на Община Белослав

Във връзка с посоченият в настоящата точка подробен устройствен план е проведена процедура пред РИОСВ-Варна, приключила с Писмо № 0801-4731/4/17.09.2014 год.

 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Разглежданата площадка се намира в землището на гр. Белослав. В съседство няма обекти подлежащи на защита. Съседните площи са частни и общински земи в регулация и местни пътища. Най-близко разположените жилищни територии са на около 700 метра. Необходимата площ за реализация на инвестиционното предложение е 9.021 дка. Избраният вариант на местоположение отговаря добре и кореспондира с изискванията за екологична безопасност. Освен това разглежданата територия е с добре изградена инфраструктура.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Инвестиционното предложение за изграждане на нов пътен възел, нова пътна варианта и нов надлез над жп линията „София – Варна” и път III-2008 „Девня (кв. Повеляново) – Езерово – Варна” при км10+960 се предвижда да се осъществи в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03719.811.713 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Белослав, Община Белослав, област Варна, одобрени със заповед :РД-18-31 от 05.05.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение: няма, вид собственост: Стопанисвано от общината, вид територия Урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт , площ 4138 кв.м., стар номер 000419 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03719.501.3100 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Белослав, Община Белослав, област Варна, одобрени със Заповед РД-18-31 от 05.05.2015г.  на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,Последно изменение на КККР: няма, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 3103 кв.м.,номер по стар план: квартал 24, парцел VI, като конструктивни елементи/колони/ на същото ще попадат върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03719.501.6028, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Белослав, Община Белослав, област Варна, одобрени със Заповед:РД-18-31 от 05.05.2015г. на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК,Последно изменение на КККР: няма, вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 16944 кв.м  и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03719.501.6038, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Белослав, Община Белослав, област Варна, одобрени със Заповед:РД-18-31 от 05.05.2015г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на КККР: няма, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт, площ 12907 кв.м., Общата дължина на съоръжението ще бъде около 190 м.

Координатите на граничните точки, съгласно извадка от трасировъчен план – 1970 г.

КООРДИНАТЕН ЛИСТ НА КОНТУРА НА ПИ 03719.811.713

at point  X=4684520.9058  Y=9624445.7737

at point  X=4684511.7970  Y=9624503.8980

at point  X=4684489.6105  Y=9624611.4594

at point  X=4684496.2030  Y=9624593.3980

at point  X=4684503.2030  Y=9624565.7990

at point  X =4684510.1020  Y=9624557.2990

at point  X=4684515.2030  Y=9624554.3980

at point  X=4684528.3980  Y=9624555.5000

at point  X =4684528.2970  Y=9624545.0000

at point  X=4684534.1020  Y=9624522.0000

at point  X=4684541.1020  Y=9624515.7990

at point  X=4684552.1422  Y=9624516.4151

 

КООРДИНАТЕН ЛИСТ НА КОНТУРА НА КОНСТРУКЦИЯТА НА НАДЛЕЗА (над Ж.П. линия София- Варна и път III 2008 София – Варна.

at point X=4684505.0322  Y=9624536.6942

at point  X=4684501.6711  Y=9624552.9889

at point  X=4684500.4619  Y=9624553.2913

at point  X=4684498.7037  Y=9624553.7014

at point  X=4684496.5140  Y=9624554.0393

at point  X=4684494.4849  Y=9624554.2150

at point  X=4684492.4977 Y=9624554.2614

at point  X=4684490.5403 Y=9624554.1859

at point  X=4684490.0946  Y=9624554.1518

at point  X=4684488.3689  Y=9624553.9099

at point  X=4684443.8876 Y=9624549.0135

at point  X=4684442.4835 Y=9624549.0039

Предвиденото за реализация инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии, обявени по Закона за защитените територии.

Част от предвидената територия попада в границите на защитена зона с код ВG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите № РД-128/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр.22 от 16.03.2012 г.).

Площадката, върху която ще се осъществи заявеното предложение, се намира до границата на защитена зона с код BG 0002046 “Ятата” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/12.02.2008 г.

Реализацията на настоящото инвестиционно предложение за изграждане на пътни съоръжения не противоречи на режимите на гореописаните защитени зони за опазване на дивите птици, определени със заповедите за обявяването им.

Технологично необходимата по време на строителството площ, върху която ще се разположат строителните машини и складовото стопанство за материали, ще е около 1 дка.

6. Описание на основните процеси, капацитет

Изгражданите съоръжения представляват елементи от пътнотранспортната инфраструктура. Те са проектирани и съобразени с основната цел на общинското ръководство и частното дружество устойчиво да се облекчи и синхронизира транспортния поток от и за фериботния комплекс, като същевременно се организира по най-рационален начин товарния транспортен коридор към и от Пристанището. Отклоняването на товарния поток, влизащ и излизащ за обработка на Пристанище Логистичен център Варна, по новите съоръжения, ще освободи свободен капацитет на пътната връзка от междуградския път към местния ферибот и в същото време ще осигури достатъчна пропускливост към пристанищната територия.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Предвиденото инвестиционно предложение визира изграждане на елементи от пътната инфраструктурна мрежа на района, без да предлага сериозни изменения на съществуващите в момента нейни елементи. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пътен възел, пътна варианта  и  надлез.

Районът в съседство с площадката е с добре развита пътна инфраструктура, но недостатъчна за осигуряване на безпроблемно обработване на привлечените от Пристанището транспортни потоци. Именно за това целите на настоящото инвестиционно предложение, предвидено за облекчаване на транспортното натоварване на района, налагат изграждане на предвидените съоръжения за пътен достъп за осигуряване на пътнотранспортните връзки на пристанището с път от републиканската пътна мрежа (Варна-Девня).

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване . На този етап инвеститорът подготвя извършването на строителните дейности след получаване на всички разрешителни документи от контролните инстанции.

За осъществяване на инвестиционното предложение, прогнозно е предвидена следната етапност:

–          Провеждане на необходимите процедури по реда на ЗООС и ЗБР;

–          Провеждане на необходимите процедури по ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж;

–          Строителство и въвеждане в експлоатация – до 18 месеца след издаване на разрешението за строеж.

Очаква се строителството да продължи около 6-10 месеца. Експлоатацията е свързана със срока на годност на използваните строителни материали и амортизацията им. Очертава се експлоатационен период от над 30 години. В бъдеще няма идея да бъде прекратена експлоатацията на обекта.

9. Предлагани методи за строителство

Строителството на съоръженията ще се осъществи по традиционни способи, използване при реализацията на пътно транспортни мрежи и съоръжения.

 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на строителните дейности ще се използват традиционни строителни материали (цимент, пясък, чакъл, железен прокат, метални конструктивни елементи, дървен материал, асфалтови смеси) и ресурси (електроенергия, петролни горива и вода). Изграждането на съоръженията няма да наруши сериозно баланса на природните ресурси.

По време на реализацията на инвестиционното предложение – строителство и експлоатация на нов пътен възел, нова пътна варианта и нов надлез над жп линията „София – Варна” и път III-2008 „Девня (кв. Повеляново) – Езерово – Варна” при км10+960 се очаква да бъдат използвани следните основни суровини и материали:

−          вода за питейни нужди – бутилирана;

−          горива – бензин, нафта, масла и други нефтопродукти за моторните превозни средства и използваните машини.

−          строителни материали (пясък, чакъл, трошен камък, асфалтови смеси, фасонни метални елементи, железобетонни изделия и др.).

Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на природни ресурси.

При експлоатация на съоръженията ще се използват пътно-строителни материали при извършване на ремонтни дейности и петролни горива за строителната механизация.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране

При реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на нов пътен възел, нова пътна варианта и нов надлез над жп линията „София – Варна” и път III-2008 „Девня (кв. Повеляново) – Езерово – Варна” при км10+960 се очаква да се генерират отпадъци основно през периода на изграждане на транспортния достъп, което ще бъде еднократно.

Очакваните отпадъци, класифицирани съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците са следните:

Очаквани опасни отпадъци:           

Опасни отпадъци се очаква да се генерират при поддръжката на пътно-строителна техника, транспортни средства и монтажна техника. Като видове отпадъци се очакват следните:

Отпадък с код 13 01 10* – Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа – ще се генерират при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на хидравлични масла от хидравличните системи на транспортно – строителна и монтажна техника. Количеството на отпадъка не може да се определи точно, т.к. зависи от това дали на работната площадка ще възникне необходимост от подмяна на маслото.

Отпадък с код 13 02 05* – Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа – възможно е да се генерират от двигатели и редуктори при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на маслата от строително-монтажна и автотранспортна техника. Количеството на отпадъка не може да се определи точно, т.к. зависи от това дали на работната площадка ще възникне необходимост от подмяна на маслото.

Отпадък с код 16 01 07* – Маслени филтри – възможно е да се генерират се при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на двигателните масла от автотранспортна и строително-монтажна техника. Количеството на отпадъка не може да се определи точно, т.к. зависи от това дали на работната площадка ще възникне необходимост от подмяна на маслени филтри.

Отпадък с код 16 01 13* – Спирачни течности – възможно е да се генерират при аварийна подмяна на спирачна течност от неизправни спирачни системи на автомобилите и строителна техника. Количеството на отпадъка не може да се определи точно, т.к. зависи от това дали на работната площадка ще възникне необходимост от подмяна.

Отпадъци с кодове 16 01 14* – Антифризни течности, съдържащи опасни вещества и 16 01 15 – Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14* – възможно е да се генерират при аварийна подмяна на охлаждащи двигателите течности от неизправни охладителни системи на автомобилите, строителна и монтажна техника.

Отпадък с код 16 06 01* – Оловни акумулаторни батерии – генерират се при подмяна на амортизирани акумулаторни батерии от автотранспортна и строително-монтажна техника. Количеството не може да се прогнозира.

Очаквани строителни отпадъци:

Отпадък с код 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03* – ще се генерират при осъществяване на изкопи, като количеството не може да бъде точно прогнозирано, но ще е от порядъка на около 50 м3.

Очаквани битови отпадъци:

От жизнената дейност на работниците, извършващи дейностите по изграждане на транспортния достъп ще се генерират отпадъци с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци, като средното им количество е 0.35 кг/ден/човек.

Управление на отпадъците:

За предварително съхранение на отпадъците ще се спазват изискванията на специализираната нормативна уредба. Отделните видове отпадъци ще се събират разделно и ще се съхраняват временно на определените за това места. Не се предвижда оползотворяване, обезвреждане и депониране на отпадъци на територията на строителния обект.

Събраните отпадъци ще се предават на физически или юридически лица, притежаващи регистрационен документ по ЗУО за дейности включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци.

По време на експлоатацията няма да се образуват отпадъци.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Необходимо е при извършване на строителството и експлоатацията на обекта отрицателните въздействия върху околната среда да се сведат до минимум.

По отношение на мерките за опазване на околната среда инвеститорът да предвиди следното:

–          при строителството да се използват най-кратките маршрути за придвижване на автотракторната техника;

–          използване на съществуващата инфраструктура;

–          депониране и съхраняване на хумусния слой и използването му при озеленителните мероприятия;

–          недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху земята и почвите през строителния период;

–          регламентирано управление на генерираните отпадъци;

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

Няма необходимост от изграждане на водопроводна и телекомуникационна структура за предвидените съоръжения. Няма да се изгражда връзка с електро-преносната мрежа. Ще се извърши хоризонтална и вертикална планировка на терена, предвиден за строителство. За целта ще се използват изкопаните земни маси и хумуса от обекта.

Няма да се извършва жилищно строителство. Няма да се формират отпадъчни води.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

За дейността и реализирането на инвестиционното предложение са необходими  документи от общинските власти по отношение разрешаване на строителните дейности и депонирането на отпадъците, с НКЖИ и МТИТС по отношение колизията с ж. п. инфраструктурни обекти, с АПИ;

При проектирането да се спазят изискванията на:

–          Наредба № 7/22.12.2003 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

–          ЗУТ

15 Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е сериозна предпоставка за предизвикване на замърсяване на околната среда и създаване на специфичен дискомфорт поради пределно малката площ. Напротив, основателно е очаквано подобрение на повечето компоненти на околната среда след реализацията му, като това се отнася основно за сериозното намаляване на замърсяването на атмосферния въздух от изгорели автомобилни газове и снижение на шумовите показатели.

 

 

16.

 

Риск от инциденти Разглежданото инвестиционно предложение не е с производствен характер и при реализацията или експлоатацията му не се създават рискове от възникване на инциденти свързани със замърсяване на околната среда.
III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

В картовите материали се показва разположението и границите на инвестиционното предложение и предоставя информация за характеристиките на средата и територията за реализация. Малка част от територията на единия имот попада в защитена по Натура 2000 зона. Към настоящата информация е приложен утвърдения устройствен план, от които е видно разположението на съоръженията по отношение на съседните територии.

 

2.

Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

В съседство на площадката са разположени частни и общински земи. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху земеползването в съседните територии. За бъдещото развитие и планове за ползване на съседните земи не са известни конкретни данни.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

За реализация на инвестиционното предложение няма да се наложи ново зониране на територията. Не е наложително зониране на съседните територии и промяна на техния статут свързано с това предложение. Протекла е процедурата по отреждане на парцелите и са утвърдени изготвените устройствени планове.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

Площта за реализация не е разположена в чувствителни и уязвими зони или територии. Не е в близост до защитени територии и СОЗ. Не се нарушават ХЗЗ. Обекти на националната екологична мрежа не се намират в непосредствено близко съседство.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Качеството на природната среда и ресурси в района е на относително добро ниво, дължащо се спрени замърсяващи производства и на подобренията в дейността на заводите от Девненския промишлен комплекс. Реализацията на инвестиционното предложение няма да увреди средата и да наложи регенерация.

5.

 

Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение Избраният вариант на местоположение отговаря добре и кореспондира с изискванията за екологична безопасност. Предвид предназначението на съоръженията местото е подбрано с цел осигуряване на най-незначително въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве и поради това не са разглеждани други алтернативи. Освен това, разглежданата територия е със сравнително добре изградена инфраструктура и лесно е осигурима непосредствена връзка на вътрешната с външната инфраструктура (пътни връзки, електропроводна мрежа).

Поради тези предимства на визирания терен не са разглеждани други алтернативи за местоположение.

IV.

 

Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
 

 

1.

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Вредно въздействие върху човешкото здраве не се очаква, тъй като инвестиционното предложение не е свързано с процеси, отделящи вредни вещества и замърсяващи околната среда с последващо влияние върху хората.

Не се очаква вредно въздействие върху материални активи. Използването на природните ресурси е в нормални рамки за дейността.

Въздействие върху атмосферния въздух по време на строителния период с емитиране на вредни вещества се очаква да е минимално поради факта, че обемът на строителните дейности е относително кратък и не е необходимо струпването за едновременна работа на сериозно количество строителна техника.

Въздействието върху територията на реализация (почви, ландшафт) е пряко, незначително, с постоянен характер, възстановимо. Няма да бъдат нарушени вегетативните функции на отнети земи и почви. Няма да се реализира въздействие върху и без това бедния от към разнообразие животински и растителен свят.

Въздействието върху повърхностните и подземните водите също ще е минимално незначително, косвено.

Вредните физични фактори ще се формират временно (през строителния период), въздействие минимално, обратимо, без кумулативен ефект.

Няма да има недопустимо вредно въздействие върху околната среда от генерирани отпадъци, тъй като те ще се третират организирано от оператора по чистота за региона.

Не се въздейства върху човешкото здраве, защитени природни обекти, културно исторически паметници.

Ще се променят някои от характеристиките на ландшафта (изгледни пространства, вид на ландшафта и др).

Няма предпоставки за възникване на аварийни ситуации.

 

 

2.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвиква въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, повечето от които са разположени далече от площадката или върху предвидени по “Натура 2000” зони.

 

3.

Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Възникналите, макар и минимални въздействия, ще са с непряк характер, постоянни, с очакван минимален отрицателен ефект.

 

 

4.

Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)

Обхватът на въздействие ще е ограничен изключително на територията на обекта и минимален за съседните територии т.е. в землището на гр. Белослав. Няма да има засегното население от съседни населени места.

 

5.

Вероятност на поява на въздействието

Вероятността за поява на въздействие е сведена до възможният минимум с предвидените от инвеститора мерки за предотвратяване на аварийни ситуации или намаляване и ликвидиране на последствията.

 

 

 

6.

             Продължителност, честота и обратимост на въздействието

           Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителните дейности, а при експлоатация на съоръженията е сведена до минимум.

По отношение на атмосферния въздух, водите, влиянието на отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието въздействието е минимално и обратимо.

По отношение на почвите, ландшафта, е необратимо (при съществуването на селището) и възстановимо след ликвидирането му

 

 

 

 

7.

             Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Необходимо е, при извършване на строителството и експлоатацията на обекта, отрицателните въздействия върху околната среда да се сведат до минимум.

По отношение на мерките за опазване на околната среда инвеститорът да предвиди следното:

–          при строителството да се използват най-кратките маршрути за придвижване на автотракторната техника;

–          използване на съществуващата инфраструктура;

–          депониране и съхраняване на хумусния слой и използването му при озеленителните мероприятия;

–          недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху земята и почвите през строителния период;

–          регламентирано управление на генерираните отпадъци.

 

8.

Трансграничен характер на въздействията От реализацията на инвестиционното предложение няма да възникнат проблеми в контекста на трансгранично замърсяване.

 

За своето инвестиционно предложение собственикът е информирал община Белослав, РИОСВ – Варна, АПИ, ДП НКЖИ, МТИТС и посредством Обява – местното население и евентуалните заинтересовани лица.

До настоящия момент при инвеститора не са получени отрицателни мнения и становища, относно реализацията на инвестиционното му предложение.

За инвеститора: Иван Касалийски

Изпълнителен директор